Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Aggregaten-Verhuur.nl

Artikel 1. Algemeen/Toepasselijkheid

1.1 De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en alle door ons gesloten overeenkomsten of door ons verrichte handelingen.
1.2 Al onze aanbiedingen ‑ daaronder mede begrepen prijsopgaven, brochures en prijslijsten ‑ zijn vrijblijvend en kunnen vormvrij worden herroepen, zelfs na aanvaarding van de aanbieding door cliënt. Herroeping na aanvaarding door cliënt zal onverwijld dienen te geschieden.
1.3 Een overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover wij een order van cliënt schriftelijk aanvaarden of door ons uitvoering aan een order wordt gegeven.
1.4 Een aanvaarding van onze aanbieding, als bedoeld in artikel 1.2., welke afwijkt van de aanbieding, geldt als een verwerping van de oorspronkelijke aanbieding en als een nieuwe aanbieding, die ons niet bindt. Dit geldt ook, indien de aanvaarding slechts op ondergeschikte punten van onze aanbieding afwijkt.
1.5 Door ons in afbeeldingen, catalogi, tekeningen of op andere wijze verstrekte opgaven omtrent maat, capaciteit, prestatie of resultaten, binden ons niet. Zij worden geacht bij benadering te zijn verstrekt.
1.6 De vernietiging en/of de nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet.

Artikel 2. Prijzen

2.1 Alle prijzen in de door ons genoemde aanbiedingen als bedoeld in artikel 1.2, gelden alleen voor die aanbiedingen en kunnen tot aan het moment dat de overeenkomst door ons is geaccepteerd, worden herzien.
2.2 In de prijs zijn niet inbegrepen de kosten van transport, montagekosten, demontagekosten, constructietekeningen, constructieberekeningen, emballage en B.T.W. Deze kosten worden afzonderlijk gefactureerd. Verkochte emballage wordt niet teruggenomen.
2.3 Wij zijn gerechtigd om door ons verricht meerwerk afzonderlijk in rekening te brengen. Wij doen daarvan schriftelijk mededeling aan cliënt die, wanneer hij niet binnen 8 dagen na de verzending van deze mededeling schriftelijk bezwaar heeft gemaakt, wordt geacht met de omvang en de prijzen van het meerwerk akkoord te zijn gegaan.
2.4 Na het sluiten van de overeenkomst kunnen de prijzen worden verhoogd op grond van externe factoren, zoals verhoging van belastingen, externe leveranciersprijzen, valutakoersen, grondstoffen, vrachtkosten, lonen en/of sociale lasten, invoerrechten, heffingen of andere lasten.
2.5 Eventuele door de overheid in rekening gebrachte kosten c.q. belastingen kunnen aan cliënt worden doorberekend.

Artikel 3. Montage en demontage

3.1 Voor de door ons te verrichten montage‑/demontagewerkzaamheden kunnen tussen ons en cliënt worden overeengekomen een vaste aanneemsom, dan wel uurtarief op basis van uitvoering en regie, dan wel afrekening per andere meetbare en overeengekomen eenheid.
3.2 De overeenkomst voor het verrichten van montage‑/demontagewerkzaamheden is gebaseerd op uitvoering onder normale omstandigheden gedurende normale werkuren. Wij zijn gerechtigd voor overwerk en andere buitengewone omstandigheden van de cliënt extra toeslagen in rekening te brengen. Meerkosten voortvloeiend uit wijziging van veiligheidsvoorschriften zijn voor rekening van cliënt.
3.3 Wij hebben het recht om, indien de uit te voeren werkzaamheden bij een vaste aanneem som afwijken van de gegevens die door de cliënt zijn verstrekt en waarop de aanneemsom is gebaseerd, de hieruit voortvloeiende meerdere kosten ‑ verhoogd met een redelijke winstmarge ‑ bij cliënt in rekening te brengen.
3.4 Wij zullen de overeengekomen montage c.q. demontage volgens de eisen van goed vakmanschap verrichten.
3.5 Cliënt is ervoor verantwoordelijk c.q. zorgt voor eigen rekening en risico:
‑ dat de constructie van het gebouw, waarin, waaraan, waarop of waartoe het materieel worden gemonteerd, daarvoor geschikt is;
‑ dat eventuele tekeningen en/of specificaties en/of aanwijzingen, waarop de door ons te verrichten montage‑/demontagewerkzaamheden zijn gebaseerd, zijn geverifieerd en de opgegeven maten en andere gegevens zijn gecontroleerd;
‑ dat eigen voorschriften en aanwijzingen van de cliënt tijdig voor de aanvang van de montage c.q. demontage in ons bezit zijn, bij gebreke waarvan wij niet aan zulke voorschriften c.q. wijzigingen zijn gehouden;
‑ dat alle zich op het bouwterrein bevindende hindernissen voor de aanvang van de montage zijn verwijderd. Hinderlijke niveauverschillen in de ondergrond zijn geëgaliseerd;
‑ dat de ondergrond sterk genoeg is om de door ons op te richten constructie te dragen;
‑ dat de plaats van montage c.q. demontage bereikbaar is voor onze transportmiddelen;
‑ dat cliënt in het bezit is van alle voor de te verrichten montage c.q. demontage vereiste vergunningen;
‑ dat cliënt alle geldende overheidsvoorschriften, met name veiligheidsvoorschriften, in acht neemt;
‑ dat de eventueel verschuldigde rechten ‑ waaronder precario ‑ tijdig zijn voldaan en
‑ dat eventueel verplicht straatmeubilair, zoals afzettingen en verlichting, is aangebracht.
3.6 Vanaf het moment waarop wij het materieel geheel of gedeeltelijk op de bouwplaats of op de plaats van levering hebben aangevoerd, dan wel op het moment waarop het materieel uit het depot van ons worden afgevoerd, is cliënt aansprakelijk voor diefstal, verduistering c.q. vermissing en beschadiging daarvan.
3.7 Indien cliënt bij de oplevering van het door ons geleverde c.q. gemonteerde materieel geen bemerkingen maakt, wordt cliënt geacht het materieel en de constructie ervan te hebben goedgekeurd en heeft de oplevering plaatsgevonden.
3.8 Wij aanvaarden bij het uitvoeren van montage‑/demontagewerkzaamheden geen aansprakelijkheid voor letsel aan personen, voor schade aan gebouwen, installaties of overige zaken, alsmede voor andere (bedrijfs)schade die mocht ontstaan als direct of indirect gevolg van een doen of nalaten van hemzelf, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld, tenzij van grove schuld of opzet sprake is.
3.9 Tenzij anders overeengekomen is het cliënt niet toegestaan het gemonteerde materieel te gebruiken voor andere doeleinden dan waarover deze krachtens de overeenkomst met ons zijn bestemd. Het is cliënt niet toegestaan zonder goedkeuring van ons wijziging in het door ons geleverde materieel of de door ons uitgevoerde constructie aan te brengen.

Artikel 4. Technische service, adviezen en ontwerpen

4.1 Indien wij voor cliënt technische service verlenen, zoals het uitwerken van ontwerpen, statische berekeningen, montageberekeningen en uitvoeringstekeningen, alsmede bezichtiging van bouwwerken, controles en besprekingen, zijn wij gerechtigd hiervoor apart aan de cliënt kosten in rekening te brengen, tenzij anders overeengekomen.
4.2 Cliënt zal ons tijdig de inlichtingen, gegevens en beslissingen verstrekken die nodig zijn om de op grond van dit artikel verleende opdracht naar behoren te vervullen en te voltooien.
Artikel 3.5 tweede aandachtspunt is in dat licht onverkort van toepassing. Indien de inlichtingen, gegevens en beslissingen, en/of de in artikel 3.5 genoemde gegevens onjuist blijken te zijn, dan komen alle schaden en kosten die hiervan het gevolg zal zijn voor rekening en risico van cliënt.
4.3 De cliënt dient op alle redelijke tijden ons c.q. onze vertegenwoordigers of assuradeuren in staat te stellen de zaken van ons, die zich bevinden onder de cliënt, te controleren, te beproeven, af te stellen, te repareren of te vervangen. Wij zullen bij het uitvoeren van deze werkzaamheden de cliënt zo min mogelijk hinderen.
4.4 Alle door ons in opdracht van de cliënt vervaardigde tekeningen, beschrijvingen, berekeningen, modellen en gereedschappen blijven eigendom van ons, met behoud van auteursrechten daarop.
4.5 De cliënt zal geen gegevens betreffende door ons gebezigde, ontworpen of voorgestelde constructiemethode zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons kopiëren, aan derden tonen, bekend maken of gebruiken.
4.6 Alle door ons aan de cliënt verleende technische service, verstrekte adviezen en vervaardigde ontwerpen worden naar beste kunnen verstrekt en uitgevoerd.
4.7 Het is ons uitdrukkelijk toegestaan bij de uitvoering van de technische service zoals bedoeld in dit artikel gebruik te maken van de diensten van derden. Onverminderd het bepaalde in artikel 8 van deze algemene voorwaarden is onze aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot het bedrag dat wij in een voorkomend geval kunnen verhalen op de door ons ingeschakelde derde(n).
4.8 Onverminderd het bepaalde in artikel 8 van deze algemene voorwaarden en onverminderd het bepaalde in het voorgaande lid zijn wij slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade door:
a. de kosten van de aanpassing van het ontwerp, de studie of de rapportage;
b. de kosten van het herstel van gebreken en van de door die gebreken rechtstreeks veroorzaakte schade. Hieronder zijn nimmer begrepen kosten die in de bouwsom, koopsom of aanlegkosten van het object zouden zijn begrepen, als de opdracht van aanvang af goed was uitgevoerd;
c. de door derden bij de cliënt gedeclareerde kosten van de man‑ en materieeluren, die verloren zijn gegaan door het tekortschieten van ons, behoudens het geval dat deze mankracht en materieelinzet in de vertragingstijd zinvol anders of elders ingezet konden worden.

Artikel 5. Levertijd/uitvoering der werkzaamheden

5.1 De levertijd wordt, tenzij expliciet anders wordt overeengekomen, slechts bij benadering opgegeven en kan nimmer als een fatale termijn worden beschouwd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Een overschrijding van de levertijd geeft cliënt in geen geval recht op schadevergoeding. Evenmin kan cliënt ter zake aanspraak maken op ontbinding van de overeenkomst.
5.2 Wij zijn gerechtigd de verdere uitvoering van onze werkzaamheden op te schorten, zolang cliënt jegens ons niet aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. Dit opschortingrecht geldt tot op het moment, dat cliënt zijn verplichtingen alsnog is nagekomen, tenzij wij inmiddels gebruik hebben gemaakt van ons recht tot ontbinding van de overeenkomst. Een en ander laat ons recht op schadevergoeding onverlet.
5.3 De door ons gesloten overeenkomst zal naar beste kunnen worden uitgevoerd. Afwijkingen van ondergeschikte aard geven cliënt geen recht op ontbinding en/of vergoeding.
5.4 Cliënt is verplicht voor de benodigde (overheids)vergunningen zorg te dragen.

Artikel 6. Risico

6.1 Levering geschiedt, tenzij zulks anders is overeengekomen, af bedrijfsterrein te Koudekerk aan den Rijn of elders, zulks te onzer keuze.
6.2 Alle goederen en materieel reizen vanaf het moment van verzending c.q. aflevering voor risico van cliënt. Ook indien franco levering mocht zijn overeengekomen, is cliënt aansprakelijk voor alle schade, die tijdens het vervoer van de goederen ontstaan.
6.3 Bij leveringen op afroep gaat het risico over zodra de goederen op ons terrein ten behoeve van cliënt zijn afgezonderd.

Artikel 7. Overmacht

7.1 Omstandigheden buiten onze wil en/of ons toedoen, welke van dien aard zijn, dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer of niet meer in volle omvang van ons gevraagd kan worden, geven ons het recht de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden en/of de uitvoering daarvan op te schorten zonder enige verplichting tot schadevergoeding.
7.2 Als omstandigheden in het vorige lid van dit artikel bedoeld gelden onder andere: niet, niet volledige en/of vertraagde levering door onze toeleveranciers, in‑ en uitvoerverboden, maatregelen van Nederlandse en/of vreemde overheidsorganen, die de uitvoering van de overeenkomst bezwaarlijker of kostbaarder maken dan bij het afsluiten van de overeenkomst te voorzien was, vorst, werkstaking en/of bedrijfsbezettingen, epidemieën, verkeersstoringen, verlies of beschadiging bij het transport, brand, diefstal, storingen in levering van energie, defecten aan machines, alles zowel in ons bedrijf als bij derden, van wie wij het benodigde materieel of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moeten betrekken en voorts alle overige oorzaken, buiten onze wil en/of ons toedoen ontstaan.

Artikel 8. Garantie/reclame/aansprakelijkheid

8.1 Wij garanderen ‑ tenzij cliënt niet aan zijn verplichtingen jegens ons heeft voldaan, gedurende een termijn van drie maanden na oplevering de deugdelijkheid van het gebruikte materieel en de juiste uitvoering van de werkzaamheden overeenkomstig de opdracht. Deze garantie beperkt zich tot het herstel van gemelde gebreken en strekt zich niet uit tot schaden, welke hiervan het gevolg mochten zijn. Op van derden betrokken materieel wordt niet meer garantie gegeven dan aan ons door de toeleverancier is gegeven.
8.2 Wij zijn ‑ behoudens het bepaalde in het vorige lid en in lid 8.4 ‑ nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, welke voor cliënt uit een met ons gesloten overeenkomst mocht voortvloeien. Cliënt vrijwaart ons te dezer zake tegen aanspraken van derden.
8.3 Wij zijn, onverminderd het bepaalde in het vorige lid, nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
8.4 Onze aansprakelijkheid is beperkt tot vervanging van het geleverde gebrekkige goed of een onderdeel daarvan dan wel tot teruggave van de overeengekomen prijs of evenredig gedeelte daarvan, een en ander te onzer beoordeling.
8.5 Onze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder onze verzekering wordt uitbetaald.
8.6 Alle reclames dienen op straffe van verval van rechten binnen acht dagen na aflevering der goederen, althans nadat het gebrek redelijkerwijs geconstateerd had kunnen worden, per aangetekende brief te geschieden.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud en zekerheidstelling

9.1 Wij behouden ons het eigendom voor van alle door ons geleverde zaken tot op het moment van volledige betaling van de prijs van alle door ons aan cliënt geleverde of nog te leveren goederen, alsmede ten behoeve van onze eventuele vorderingen voor door ons in het kader van de levering van goederen verrichte of te verrichten werkzaamheden en van hetgeen wij van cliënt te vorderen hebben wegens diens tekort schieten in de nakoming van de met cliënt gesloten overeenkomst, daaronder begrepen incassokosten, renten en boetes.
9.2 Eerst na volledige betaling van alle vorderingen als bedoeld in het vorige lid, vindt de overdracht plaats van de goederen.
9.3 Indien en voor zover door ons geen betaling is verkregen van de opeisbare vorderingen, ter zake waarvan wij ons het eigendom van geleverde goederen hebben voorbehouden, alsmede ingeval van opschorting van betaling, aanvraag van surseance van betaling, faillissement of liquidatie van de zaken van cliënt, zijn wij gerechtigd zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de goederen terug te nemen en worden wij, voor zover nodig, reeds nu voor alsdan onherroepelijk door cliënt daartoe gemachtigd en is cliënt verplicht om in dat kader toegang te verlenen tot alle in zijn onderneming in gebruik zijnde ruimten, Eén en ander onverminderd ons recht om van cliënt schadevergoeding te vorderen.
9.4 Cliënt is gerechtigd de door ons geleverde goederen, waarvan wij eigenaar zijn, ten behoeve van ons door te verkopen, echter alleen voor zover zulks binnen zijn normale bedrijfsvoering gebruikelijk is, tenzij wij cliënt hebben medegedeeld, dat hij daartoe niet meer bevoegd is.
9.5 Cliënt is verplicht op ons eerste verzoek een bezitloos pandrecht te vestigen op de door ons geleverde zaken, zodra wij om welke reden dan ook daarvan het eigendom verliezen, zulks tot zekerheid voor de betaling van alle bestaande en toekomstige vorderingen van ons op cliënt, die ter zake van incassokosten en renten daaronder begrepen. Bij gebreke daarvan zijn al onze vorderingen terstond opeisbaar en zijn wij gerechtigd tot ontbinding der overeenkomst(en) over te gaan, onverminderd ons recht op schadevergoeding.
9.6 Het is cliënt verboden op de door ons geleverde zaken ‑ ongeacht of wij daarvan nog eigenaar zijn ‑ een vuist‑ of bezitloos pandrecht ten behoeve van een derde te vestigen.
9.7 Wij zullen steeds ‑ zolang het gekochte en geleverde niet geheel mocht zijn betaald, alsook alvorens tot levering over te gaan ‑ een bankgarantie, althans een daarmee gelijk te stellen zekerheid als waarborg voor de betaling van het verschuldigde, respectievelijk van hetgeen na levering verschuldigd zal worden, mogen verlangen. Cliënt is alsdan verplicht deze zekerheid te stellen.
9.8 Zolang de sub 9.7. bedoelde zekerheid niet is gesteld, kunnen wij de levering opschorten en/of de lopende overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden verklaren, onverminderd ons recht op nakoming en/of schadevergoeding.

Artikel 10. Betaling

10.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum.
10.2 Indien binnen dertig dagen na factuurdatum geen betaling heeft plaatsgevonden, zijn wij gerechtigd een rente, gelijk aan de wettelijke rente, vermeerderd met 2% per jaar, in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand wordt gerekend voor een volle maand.
10.3 Indien het factuurbedrag ten dage der opeisbaarheid niet volledig is betaald, zal cliënt in verzuim zijn door het enkele verloop van de termijn, zonder dat sommatie of ingebrekestelling is vereist. Wij zijn alsdan gerechtigd zonder enige rechterlijke tussenkomst de overeenkomst te ontbinden, waarbij de ons toekomende rechten, als vermeld in de vorige leden van dit artikel, onverlet blijven. Voorts is cliënt dan gehouden ons te vergoeden alle kosten, die wij dienen te maken ter incasso van de openstaande bedragen, met name:
a. declaraties van advocaten en procureurs ter zake van hun werkzaamheden, zowel in‑ als buiten rechte, ook voor zover zij de door de Rechter geliquideerde bedragen te boven gaan, kosten van deurwaarders, zaakwaarnemers en incassobureaus, alsmede alle executiekosten. De buitengerechtelijke kosten van de zojuist genoemden worden gefixeerd op 15% van de hoofdsom, zulks met een minimum van € 150,‑;
b. kosten van faillissementsaanvrage;
c. de opslagkosten ingeval van opschorting van levering.
10.4 Betaling strekt eerst in mindering op de incassokosten, vervolgens op de verschuldigde rente en daarna op de hoofdsom. Indien cliënt meerdere facturen onbetaald laat, strekt een betaling ‑ met inachtneming van het bepaalde in de vorige zin ‑ eerst in mindering op de oudste factuur en vervolgens op de een na oudste factuur enzovoort.

Artikel 11. Compensatie/verrekening/opschorting

11.1 Het is cliënt niet toegestaan enig door hem aan ons verschuldigd bedrag te compenseren met bedragen, welke wij aan hem verschuldigd mochten zijn.
11.2 Ingeval van tijdige onmogelijkheid tot levering, is cliënt niet gerechtigd tot opschorting van de betaling.
11.3 Cliënt is evenmin gerechtigd tot opschorting van de betaling uit hoofde van deze overeenkomst in verband met enige andere met ons gesloten overeenkomst.

Artikel 12. Tekeningen, octrooien etc.

12.1 Met betrekking tot bescheiden, welke wij aan cliënt verstrekken, zoals ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schema’s, ramingen e.d., behouden wij het eigendoms‑ en auteursrecht, ook indien voor deze bescheiden kosten in rekening zijn gebracht.
12.2 Cliënt mag deze bescheiden noch kopiëren, noch in origineel dan wel in fotokopie aan derden ter hand stellen of ter inzage geven.
12.3 Cliënt vrijwaart ons tegen inbreuken op octrooien en soortgelijke rechten van derden.

Artikel 13. Bijzondere voorwaarden voor huur en verhuur

13.1 Deze voorwaarden zijn naast de algemene voorwaarden, voor zover daarvan hieronder niet uitdrukkelijk is afgeweken, van toepassing, indien er sprake is van een overeenkomst van huur en verhuur.
13.2 De huurtijd vangt aan op de datum van aflevering van het gehuurde of wanneer zulks uitdrukkelijk met cliënt is overeengekomen op het moment, waarop het gehuurde aan het adres van cliënt is afgeleverd, en eindigt op de datum, waarop het gehuurde is terugontvangen, echter met dien verstande, dat, wanneer het verhuurde voor afloop van de overeengekomen huurtijd wordt teruggeleverd, de huursom wel over de gehele overeengekomen huurtijd verschuldigd is.
13.3 De huurprijs voor mechanisch aangedreven materieel is gebaseerd op een werktijd van maximaal 45 uur per week. Voor weken, gedurende welke het gehuurde langer dan 45 uur per week in gebruik is, kan de huurprijs worden verhoogd in verhouding tot de overeengekomen huurprijs, en het aantal overuren. Cliënt is verplicht van deze overuren iedere vier weken een schriftelijke opgave aan ons te verstrekken.
13.4 Cliënt heeft het recht het gehuurde voor verzending of afhaling te keuren of te doen keuren. Indien cliënt van dit recht geen gebruik maakt, wordt het verhuurde geacht in goede staat en volledig te zijn afgeleverd.
13.5 Cliënt is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gehuurde vanaf het tijdstip van aflevering tot terugkeer van het gehuurde in ons depot.
13.6 Cliënt is verplicht het verhuurde materieel gedurende de huur voor zijn rekening en risico in behoorlijke bedrijfsklare toestand te houden, te verzekeren en al het nodige te doen, tenzij uitdrukkelijk anders mocht zijn overeengekomen. Wij hebben tijdens de huur te allen tijde het recht het materieel te controleren of te doen controleren. Het niet uitoefenen van deze controle doet geen afbreuk aan onze rechten. Cliënt is aansprakelijk voor alle schade tegen nieuwwaarde, beschadigingen en diefstallen aan het gehuurde goed tijdens de looptijd van de overeenkomst.
13.7 Na beëindiging van de huurovereenkomst is cliënt verplicht het verhuurde in onbeschadigde en gereinigde staat terug te leveren aan ons. Na teruglevering ontvangt cliënt een retourbon met een gespecificeerde opgave van de geretourneerde goederen. Indien de opgave niet juist is, dient cliënt zulks ‑op straffe van verval van rechten‑ binnen 8 dagen na verzending van de retourbon per aangetekende brief aan ons te melden. Wij zullen binnen veertien dagen na de teruglevering, het gehuurde materieel inspecteren, desgewenst in aanwezigheid van cliënt en zullen na inspectie cliënt schriftelijk opgave doen van manco’s en beschadigingen. Wij zijn gerechtigd het terugontvangen verhuurde zelf te herstellen en te reinigen, indien ons dat nodig voorkomt. Alle kosten in verband met het bovenstaande komen voor rekening van cliënt en zullen afzonderlijk worden gefactureerd. Voor wat betreft de bij gelegenheid van die inspectie aan het licht gekomen manco’s en beschadigingen zijn onze bescheiden bindend.
13.8 Indien na afloop van de overeengekomen of verlengde huurtijd cliënt in gebreke blijft het gehuurde geheel of gedeeltelijk op de overeengekomen of aangegeven plaats terug te leveren, hebben wij het recht het gehuurde of hetgeen daaraan ontbreekt, onmiddellijk van cliënt op te vorderen en voor rekening en risico van cliënt weg te (doen) halen, waarbij deze zich verplicht ons toegang te verschaffen tot de plaats(en), waar het gehuurde zich bevindt.
13.9 Cliënt mag aan niemand enig recht op het gehuurde verlenen of het gehuurde aan derden onderverhuren of zijn rechten uit deze overeenkomst voortvloeiende geheel of gedeeltelijk aan derden overdragen. Evenmin is het cliënt toegestaan om zonder toestemming van ons het gehuurde van de plaats op het werk, waarvoor dit bestemd is, te verwijderen en/of op andere plaatsen en/of werken op te stellen.
13.10 Gedurende de huurperiode is cliënt verplicht alle ter zake geldende veiligheidsvoorschriften en andere voorschriften vanwege de overheid in acht te nemen. Cliënt vrijwaart ons voor alle schade voortvloeiende uit het niet door cliënt in acht nemen van deze voorschriften.
13.11 Indien de verhuur is overeengekomen in gemonteerde staat en de montage c.q. demontage van het gehuurde wordt vertraagd door overmacht aan onze zijde, zal zulks geen verandering ten gevolge hebben ten aanzien van de overeengekomen datum van ingang van huur.
13.12 Ingeval overeengekomen is dat het gehuurde aan het eind van de huurtermijn door ons zal worden afgehaald, zal cliënt het materieel na voorafgaande mededeling transportgereed houden. Extra kosten ten gevolge van niet‑nakoming van deze verplichting kunnen door ons in rekening worden gebracht.

Artikel 14. Geschillen

14.1 Alle geschillen tussen cliënt en ons, welke mochten voortvloeien uit de door ons met cliënt gesloten overeenkomst, zullen te onzer keuze worden beslecht door de Rechter, die bevoegd is op grond van de wettelijke competentieregels dan wel door de bevoegde Rechter in het Arrondissement van onze plaats van feitelijke vestiging.

Artikel 15. Nederlands recht van toepassing

15.1 Op alle door ons verrichte handelingen, waaronder door ons gesloten overeenkomsten, is het Nederlandse recht van toepassing.


Menu